Coronacrisis: we staan aan je zijde! Lees meer.

Qui-Vive verzekeringen

Een verzekeringskantoor met focus op bedrijven

Wegdek gebrekkig: wie betaalt de schade?

Wegdek gebrekkig: wie betaalt de schade?

Een algemeen principe, de basis van verzekeringen

Wie vergoeding eist, moet drie dingen kunnen bewijzen : de schade, de fout of het gebrek en het oorzakelijk verband tussen de schade en de fout. 

Hoe zit het dan met een gebrekkig wegdek?

De wegbeheerder heeft de verplichting om veilige wegen ter beschikking te stellen van normaal voorzichtige weggebruikers. Een rijbaan, fietspad of trottoir moet beantwoorden aan de normale verwachtingen van een gebruiker.
Van zodra de weg niet meer geschikt is voor een normaal gebruik, is het voorzien van een “gebrek”.

Op basis van artikel 1384 uit het Burgerlijk Wetboek, wordt de wegbeheerder dan ook vermoed aansprakelijk te zijn. 

Voor gemeenten geldt echter nog een bijkomende juridische grondslag: art. 135 § 2 Gemeentewet, meer bepaald de bijzondere veiligheidsverplichting. Volgens het Hof van Cassatie omvat deze plicht “het voorkomen van ieder abnormaal gevaar, door aangepaste maatregelen te nemen, tenzij een vreemde oorzaak die de betrokken gemeente niet kan worden aangerekend, maar verhindert haar veiligheidsverplichting na te komen”.
 

Wat is nu een gebrek? En wat is te beschouwen als abnormaal?

Dikwijls ontkent de wegbeheerder dat er een gebrek is of betwist men het belang ervan.
In een procedure is het de rechter die bepaalt of de staat van de weg gebrekkig was en wat de consequentie daarvan is. Wat wij gebrekkig noemen, is niet noodzakelijk ook juridisch gebrekkig.

Vb. Een ondiepe verzakking kan iemand doen vallen, maar maakt het voetpad niet ongeschikt voor gebruik. Het is dus niet noodzakelijk een gebrek, met als gevolg dat de gemeente geen schade moet vergoeden.

Belangrijk : Het slachtoffer moet ten allen tijde bewijzen dat de schade veroorzaakt werd door de gebrekkige staat van het wegdek.  Zonder bewijs is geen enkele vergoeding mogelijk.

 

Belangrijke TIPS bij schade:

 • Blijf op de plaats van het ongeval en verwittig de politie. Vraag de politie de schade en de toestand van de weg vast te stellen. Als de politie niet wil komen, vraag dan een officiële registratie van uw oproep (uur en datum). Ga dan zelf zo snel mogelijk langs bij de politie om klacht neer te leggen en verwijs naar de telefonische oproep. Dring er op aan dat er een PV wordt opgemaakt. 
   
 • Maak foto’s van de schade en de toestand van het wegdek en de verkeerssituatie. Zorg dat er een datum op de foto’s staat, zodat het tijdstip van het ongeval bewezen is. 
   
 • Spreek omstaanders en getuigen aan. Noteer hun gegevens zodat ze een verklaring kunnen afleggen. Misschien zijn er buurtbewoners die kunnen bevestigen dat de staat van de weg een probleem is en dat er zich al eerder identieke ongevallen hebben voorgedaan 
   
 • Bewaar alle beschadigde goederen, zodat deze geëxpertiseerd of geïnspecteerd kunnen worden. 
   
 • Indien u zich zou hebben bezeerd, laat u deze letsels best onmiddellijk vaststellen. Ga naar de dokter om een vaststelling op de dag van het ongeval te kunnen voorleggen. 
   
 • Tot slot : Doe gedetailleerd aangifte bij de rechtsbijstandverzekeraar die dan uiteraard het nodige zal doen om de betrokken overheidsinstantie aan te spreken.

Reageer op dit bericht

Reacties worden via email verzonden naar de schrijver van dit artikel.

Schadegeval?

Bij een schadegeval is het in de eerste plaats heel belangrijk altijd rustig te blijven, zeker als er andere partijen bij betrokken zijn. Zich opwinden heeft geen zin, de schade zal er niet door verdwijnen. Bovendien kan een schadegeval iedereen overkomen. Wie er zich van bewust is dat een schaderegeling deze drie belangrijke stappen telt, heeft alvast een duidelijker zicht op de afhandeling.

1

Maak werk van een duidelijke en volledige schadeaangifte: vul het Europees Aanrijdingsformulier (EA) in als het om autoschade gaat, of geef een volledige omschrijving van de omstandigheden bij andere schades. Vermeld de identiteit van alle betrokken partijen en hun contactgegevens.

2

De geleden schade moet geraamd worden. U als schadelijder zal hiervoor bestekken of offertes moeten opvragen. In veel gevallen zal ook een expertise plaatsvinden. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen.

3

Hierop volgt de uiteindelijke schaderegeling, in concreto de herstelling van de geleden schade en/of de uitbetaling van een schadevergoeding. 

Contacteer ons!

Qui-Vive verzekeringen
Brugse Steenweg 7 bus 53
B-9940 Evergem

T. +32 (0)9 216 20 80
F. +32 (0)9 355 59 05
E. info@quivive.be